Elektronická platforma - kontaktné informácie

Elektronická platforma

e-mail: podpora@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 378 454
0905 895686

e-mail: obchod@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 890 522

eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

www.ebiz.sk

 Naše ďalšie produkty

eZakazky

Elektronický nástroj na plne elektronickú komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaži a odpredaji prebytočného majetku.
www.ezakazky.sk

eAukcie

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní.

www.eaukcie.sk

eProcurement

Komplexný softvérový nástoj na riadenie zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov obstarávania a verejného obstarávania.
www.eprocurement.sk

Verejné obstarávanie

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou.

www.ebiz.sk