Elektronická platforma pre verejné obstarávanie

Elektronická platforma na verejné obstarávanie (ďalej len „elektronická platforma“) je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Hlavné komponenty elektronickej platformy

  • eZakazky - komplexný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu vo všetkých postupoch verejného obstarávania.
  • eAukcie - systém na uskutočnenie elektronických aukcií certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
  • eProcurement - manažérsky nástroj na riadenie interných procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez vytvorenie plánu, jej schválenie, až po uzatvorenie zmluvy/objednávky s následným sledovaním jej plnenia.
  • Verejné súťaže - efektívne vyhľadávanie a notifikovanie vo všetkých zverejnených súťažiach na jednom mieste a v jednom reálnom čase.